Meistä jokaisella on oikeus asua kestävässä ja terveellisessä kodissa

Koti on usein pait­si yksi suu­rim­pia talou­del­li­sia sijoi­tuk­siam­me, myös tär­keä hyvin­voin­nin ja mie­len­rau­han läh­de. Sik­si ei ole­kaan saman­te­ke­vää mil­lai­sen kodin ostam­me itsel­lem­me ja per­heel­lem­me.

Tuusu­lan Asun­to­mes­suil­le raken­tu­via Trä Kro­nor -kon­sep­tin kote­ja välit­tää asun­non­vä­li­tyk­sen suun­nan­näyt­tä­jä Bo LKV. Pie­nes­tä tur­ku­lai­ses­ta kiin­teis­tön­vä­li­tys­toi­mis­tos­ta alan joh­ta­vak­si brän­dik­si kas­va­nut Bo LKV syn­tyi halus­ta tar­jo­ta asun­non osta­jil­le ja myy­jil­le parem­paa asun­non­vä­li­tys­pal­ve­lua. Pal­ve­lua, joka oli­si ajan­koh­tai­sem­paa, raik­kaam­paa, visu­aa­li­sem­paa, koko­nais­val­tai­sem­paa, kos­ket­ta­vam­paa, ins­pi­roi­vam­paa, vai­kut­ta­vam­paa ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­paa.

Pal­ve­luk­ses­sa­si on nel­jä koke­nut­ta kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jää, joil­la on kyky aut­taa asia­kas­ta sel­vit­tä­mään omat tar­peen­sa ja asu­mi­su­nel­man­sa. Han­kim­me kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dot ja hoi­dam­me koko väli­tys­pro­ses­sin alus­ta lop­puun, pitä­mäl­lä asiak­kaan jat­ku­vas­ti ajan tasal­la väli­tyk­sen eri vai­heis­ta.

Bo LKV:n ammattilaiset auttavat löytämään unelmien kotisi

Bo LKV palvelee suurella sydämellä ja ammattitaidolla

Bo LKV:n koke­neet myy­jät vaa­li­vat luo­tet­ta­vuut­ta ja rat­kai­su­kes­kei­syyt­tä, vie­den kau­pan avoi­mes­ti ja huo­lel­la lop­puun. Pal­kit­se­vin­ta heil­le on pääs­tä löy­tä­mään asiak­kaan asu­mi­su­nel­miin sopi­vin vaih­toeh­to ja näh­dä lop­pu­tu­lok­se­na hymyi­le­vä kodi­no­mis­ta­ja. Tavoit­tee­na on saa­da kai­kil­le osa­puo­lil­le onnel­li­set kau­pat.

Ota yhteyttä, niin etsimme juuri sinulle sopivan Trä Kronor -konseptikodin:

Mia Leh­to­nen, 040 036 9666, mia@bo.fi
Rona Pomoell, 040 515 4747, rona@bo.fi
Aar­no Sai­ne, 050 369 2400, aarno@bo.fi
Pat­rick Frisk, 040 534 3590, patrick@bo.fi

Miten voim­me olla avuk­si?

Jätä meille yhteystietosi niin pääsemme yhdessä toteuttamaan kotiunelmiasi

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te