Tarpeisiisi suunniteltu terveellinen massiivipuukoti

Raken­nu­ta itsel­le­si uniik­ki, ter­veel­li­nen ja kes­tä­vä koti Trä Kro­nor -kon­sep­til­la. Kodit raken­ne­taan laa­duk­kais­ta luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta. Niis­sä hyö­dyn­ne­tään asiak­kaan halu­tes­sa kaik­kia seit­se­mää peri­aa­tet­tam­me, jot­ka takaa­vat puh­taan asu­mi­sen ja raik­kaan sisäil­man lisäk­si inves­toin­nin säi­ly­vyy­den suku­pol­vien pää­hän.

Toteu­tam­me raken­nus­pro­jek­tit avai­met käteen -peri­aat­teel­la, jot­ta asiak­kaam­me ei tar­vit­si­si mureh­tia useis­ta sopi­muk­sis­ta ja sopi­van ammat­ti­lai­sen löy­tä­mi­ses­tä raken­ta­mi­sen eri vai­heis­sa. Sik­si tar­joam­me pal­ve­lui­ta kodin suun­nit­te­lus­ta ja raken­ta­mi­ses­ta sisä­pin­to­jen vii­meis­te­lyyn asti. Kotien raken­ta­mi­ses­ta vas­taa puu­ra­ken­ta­mi­seen ja res­tau­roin­tiin eri­kois­tu­nut Trä­hus.

Valit­se­mal­la Trä Kro­nor -kon­sep­tin kodin saat halu­tes­sa­si esi­mer­kik­si seu­raa­vat pal­ve­lut:

  • Ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lun sekä muut suun­nit­te­lu­pal­ve­lut
  • Asian­tun­te­van apum­me raken­nus­lu­pa­pro­ses­sis­sa ja han­ke­suun­nit­te­lus­sa
  • Maan­ra­ken­nus­työt ja perus­tuk­set
  • Uuden kodin raken­ta­mi­sen kivi­ja­las­ta sisä­pin­to­jen vii­meis­te­lyyn asti
  • Halu­tes­sa­si yhteis­työ­kump­pa­nim­me Bo LKV:n avuk­si ton­tin löy­tä­mi­seen
  • Raken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sem­me arvion ton­tin sopi­vuu­des­ta raken­nus­pro­jek­tii­si
  • Juu­ri sinul­le suun­ni­tel­lun unii­kin, ter­veel­li­sen kodin!

Trä Kronor -konseptin kodit valmistuvat pääasiassa 12 luonnon raaka-aineesta.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

Myyn­ti
Tho­mas Norei­la
thomas@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Suun­nit­te­lu
Ila­ri Airik­ka­la
ilari.airikkala@tragroup.fi
+358 46 810 2444

Jätä meille yhteystietosi niin pääsemme yhdessä toteuttamaan kotiunelmiasi

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te