Terveellinen, kestävä koti Trä Kronor -konseptilla

Trä Kro­nor -kon­sep­ti yhdis­tää ter­veel­li­sen asu­mi­sen, nyky­ai­kai­sen ark­ki­teh­tuu­rin sekä poh­jois­mai­sen raken­nus­pe­rin­teen par­haat oival­luk­set. Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ta­lo­jen raken­teis­sa hyö­dyn­ne­tään pää­asias­sa luon­non raa­­ka-ainei­­ta ja vuo­si­sa­to­jen saa­tos­sa hyväk­si todis­tet­tu­ja raken­nus­me­ne­tel­miä, kuten mas­sii­vi­ra­ken­net­ta ja pai­no­voi­mais­ta ilman­vaih­toa. Tutus­tu kon­sep­tiim­me.

Trä Kronor -konsepti yhdistää terveellisen asumisen, nykyaikaisen arkkitehtuurin sekä pohjoismaisen rakennusperinteen parhaat oivallukset.

Uniikki, terveellinen pientalo

Haluai­sit­ko raken­nut­taa unii­kin oman kodin Trä Kro­nor -kon­sep­til­la? Voim­me toteut­taa unel­mie­si kodin avai­met käteen -peri­aat­teel­la, jol­loin vas­taam­me koko raken­nus­pro­jek­tis­ta aina kodin suun­nit­te­lus­ta sisä­pin­to­jen vii­meis­te­lyyn asti.

Rakennusmateriaaleilla on väliä

Trä Kronor -konsepti sopii monenlaiseen rakentamiseen

Onko suun­ni­tel­mis­sa­si eri­kois­pro­jek­ti, jos­sa haluai­sit hyö­dyn­tää Trä Kro­nor -kon­sep­tia? Ole mei­hin roh­keas­ti yhtey­des­sä, niin sel­vi­täm­me, miten voim­me aut­taa!

Monipuolinen suunittelutiimi rakentajan apuna

Suun­nit­te­lu­tii­mim­me tuo eri osa-aluei­­den asian­tun­ti­jat saman pöy­dän ääreen, jot­ta talo­jen suun­nit­te­lu, toteu­tus ja kus­tan­nuk­set oli­si­vat lin­jas­sa heti pro­jek­tin alus­ta läh­tien.

Seuraa meitä somessa

Kuuntele uusimmat
Trä Kronor -podcastit

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Plea­se lea­ve this field emp­ty.