Miten sinä haluaisit asua?

Puutalossa on hyvä hengittää – Trä Kronor -kotien massiivirakenne

Puutalossa on hyvä hengittää

Mas­sii­vi­ra­ken­tei­sil­la puu­ta­loil­la on Suo­mes­sa pit­kä his­to­ria. Ne sovel­tu­vat ilmas­toom­me hyvin, ovat tut­ki­tus­ti ter­veel­li­siä asua ja hil­lit­se­vät ilmas­ton­muu­tos­ta varas­toi­mal­la raken­tei­siin­sa puun luon­nos­taan sisäl­tä­mää hiil­tä. Oikein raken­net­tui­na ja huol­let­tui­na ne ovat eko­te­ko ja inves­toin­ti, joka säi­lyt­tää arvon­sa suku­pol­vel­ta toi­sel­le.

Mas­sii­vi­ra­ken­ne on yksin­ker­tai­nen ja sik­si nero­kas: se ei tar­vit­se ympä­ril­leen mitään muu­ta, vaan toi­mii itses­sään sekä läm­mö­ne­ris­tee­nä, kan­ta­va­na raken­tee­na että halut­taes­sa val­mii­na sisus­tus­pin­ta­na. Raken­tees­sa ei myös­kään ole muo­via, lii­maa tai mui­ta hai­tal­li­sia ainei­ta. Kat­so video Trä Kro­nor -kotien raken­nus­pro­jek­tis­ta.

Iloinen pariskunta

Rakennusmateriaaleilla on väliä

Mie­les­täm­me raken­nuk­sen paras tuo­te­se­los­te on mah­dol­li­sim­man lyhyt. Kel­puu­tam­me suun­nit­te­le­miim­me Trä Kro­nor -kotei­hin ainoas­taan mah­dol­li­sim­man vähän pro­ses­soi­tu­ja, aito­ja luon­non­tuot­tei­ta.

Luonnollista estetiikkaa

Suun­nit­te­lem­me kaik­ki talot seit­se­män peri­aat­teen mukai­ses­ti. Raken­nus­ten suun­nit­te­lus­ta vas­taa arvos­tet­tu Saat­si Ark­ki­teh­dit. Pro­jek­tiark­ki­teh­tim­me Jut­ta Vuo­ri­nen tut­kii kuvas­sa Tuusu­laan valit­tu­ja luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja.

Ilmastointi

Lähtokohtana painovoimainen ilmanvaihto

Toi­mi­va ilman­vaih­to on ter­veel­li­sen asu­mi­sen perus­ta. Moni home- ja sisäil­maon­gel­ma oli­si ehkäis­tä­vis­sä pai­no­voi­mai­sel­la ilman­vaih­dol­la, jos­sa rai­kas ilma tulee sisään ja van­ha pois­tuu luon­nol­li­ses­ti hyvin suun­ni­tel­tu­jen tulo- ja pois­toil­ma­reit­tien kaut­ta. Käy­täm­me mene­tel­mää kai­kis­sa koh­teis­sam­me.

Seuraa meitä somessa

Kuuntele uusimmat
Trä Kronor -podcastit

 

 

 

 

 

 

Mia Leh­to­nen
Asun­to­mes­su­ko­tien myyn­ti
mia@bo.fi
+358 40 036 9666

Tho­mas Norei­la
Perus­ta­ja & part­ne­ruu­det
thomas@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Tero Saa­ri
Raken­ta­mi­nen
tero.saari@trahus.fi
+358 40 067 7670

Sofia Vil­lar­real
Asia­kas­pal­ve­lu
sofia.villarreal@tragroup.fi
+358 50 414 3694

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Plea­se lea­ve this field emp­ty.