Terveellinen, kestävä koti Trä Kronor -konseptilla

Trä Kro­nor -kon­sep­ti yhdis­tää ter­veel­li­sen asu­mi­sen, nyky­ai­kai­sen ark­ki­teh­tuu­rin sekä poh­jois­mai­sen raken­nus­pe­rin­teen par­haat oival­luk­set. Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ta­lo­jen raken­teis­sa hyö­dyn­ne­tään pää­asias­sa 12 luon­non raa­­ka-ainet­­ta ja vuo­si­sa­to­jen saa­tos­sa hyväk­si todis­tet­tu­ja raken­nus­me­ne­tel­miä, kuten mas­sii­vi­ra­ken­net­ta ja pai­no­voi­mais­ta ilman­vaih­toa. Tutus­tu kon­sep­tiim­me.

Uniikki, terveellinen pientalo

Haluai­sit­ko raken­nut­taa unii­kin oman kodin Trä Kro­nor -kon­sep­til­la? Voim­me toteut­taa unel­mie­si kodin avai­met käteen -peri­aat­teel­la, jol­loin vas­taam­me koko raken­nus­pro­jek­tis­ta aina kodin suun­nit­te­lus­ta sisä­pin­to­jen vii­meis­te­lyyn asti.

Rakennusmateriaaleilla on väliä

Trä Kronor -konsepti sopii monenlaiseen rakentamiseen

Onko suun­ni­tel­mis­sa­si eri­kois­pro­jek­ti, jos­sa haluai­sit hyö­dyn­tää Trä Kro­nor -kon­sep­tia? Ole mei­hin roh­keas­ti yhtey­des­sä, niin sel­vi­täm­me, miten voim­me aut­taa!

Townhouse-kortteli Tuusulan Asuntomessuille

Tuusu­lan asun­to­mes­sua­lu­eel­le Ryk­men­tin­puis­toon val­mis­tuu ter­veel­li­siä ja kes­tä­viä town­­house-kote­­ja, joi­den raken­ta­mi­ses­sa nou­da­te­taan Trä Kro­nor -kon­sep­tin seit­se­mää peri­aa­tet­ta.

Seuraa meitä somessa

Kuuntele uusimmat
Trä Kronor -podcastit

 

 

 

 

 

 

Mia Leh­to­nen
Asun­to­mes­su­ko­tien myyn­ti
mia@bo.fi
+358 40 036 9666

Tho­mas Norei­la
Myyn­ti & part­ne­ruu­det
thomas@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Tero Saa­ri
Raken­ta­mi­nen
tero.saari@trahus.fi
+358 40 684 7274

Ila­ri Airik­ka­la
Suun­nit­te­lu
ilari.airikkala@tragroup.fi
+358 46 810 2444

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Plea­se lea­ve this field emp­ty.